Toimitusehdot

Kauppasopimuksen toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan INOREX OY:n (jäljempänä Myyjä) sekä rakentamiseen ja/tai remontointiin ja/tai sisustamiseen liittyviä tuotteita ja niiden mahdollista asennusta tilaavan asiakkaan (jäljempänä Ostaja) väliseen kauppasopimukseen. Sopimus on Myyjää sitova sen jälkeen, kun Myyjä ja Ostaja ovat molemmat allekirjoittaneet tuotteita koskevan kauppasopimuksen. Mahdollisesta asennuksesta sovitaan aina kirjallisesti erillisellä tähän sopimukseen kuuluvalla liitteellä. Mikäli Ostaja tilaa tuotteet Myyjän verkkokaupasta, syntyy sitova sopimus sillä, että Ostaja tekee tilauksen verkkokaupassa ja Myyjä lähettää tilauksesta tilausvahvistuksen Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli tuotteita koskeva kauppasopimus tehdään muualla kuin Myyjän toimitiloissa Myyjän ja Ostajan ollessa samanaikaisesti läsnä, on kyseessä kuluttajansuojalain (jäljempänä KSL) 6 luvun mukainen kotimyynti tai mikäli tuotteet tilataan Myyjän verkkokaupasta, on kyseessä KSL:n 6 luvun mukainen etämyynti.

1. Tuotetilauksia koskevat toimitusehdot

Tuotteita koskevaan kauppaan sovelletaan KSL 5 luvun säännöksiä siltä osin kuin tuotteita koskevasta kauppasopimuksessa tai tilausvahvistuksessa taikka näissä sopimusehdoissa ei nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Tuotetiedot, hinnat ja maksutavat

Verkkokaupasta tilattaessa kaikki tuotetiedot (nimet, kuvaukset, kuvat) tarjotaan sellaisenaan eikä Myyjä vastaa tuotetiedoissa esiintyvistä virheistä. Myyjä ei vastaa Ostajan tekemistä virheellisistä tai vääristä tuotetilauksista, vaan Ostaja on itse velvollinen tarkistamaan ja selvittämään tilattujen tuotteiden sopivuuden sekä tarvitsemansa määrän. Tilattavista tuotteista voi kysyä lisätietoa Myyjän asiakaspalvelusta. Verkkokaupan ulkopuolisissa tilauksissa Myyjä ilmoittaa Ostajalle tuotetiedot ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista. Ostajan on mahdollista sopia Myyjän kanssa Myyjän suorittamasta kohteen mitoituksesta ja/tai suunnittelusta tarvittaessa.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, ellei muuta ole ilmoitettu, ja niihin sisältyy kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero (ALV).

Verkkokaupassa tuotteet on mahdollista maksaa verkkopankissa, luottokortilla, osamaksulla tai laskulla. Verkkopankki- tai luottokorttimaksut suoritetaan verkkokaupan tilauksen hyväksymisen yhteydessä ja alle 5 000 euron laskutuskokonaisuudet laskutetaan kokonaisuudessaan tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Yli 5 000 euron tilauskokonaisuuksissa ja verkkokaupan ulkopuolisissa tilauskokonaisuuksissa Ostajalta laskutetaan tilaus- ja esivalmistuskulujen kattamiseksi ennakkomaksuna 30 % kokonaiskauppahinnasta, kun Myyjä tekee tilauskokonaisuuden ensimmäisen tilauksen tuotteen toimittajalle tai valmistajalle. Laskulla maksettaessa maksuaika on 7 vuorokautta laskun päiväyksestä. Loppuosa kauppahinnasta laskutetaan toimituserittäin ko. toimituserän tultua toimitetuksi Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja ennakkomaksu hyvitetään Ostajalle viimeisessä maksuerässä.

Toimituskulut ja tuotteiden toimittaminen

Toimituskulujen määrä ilmoitetaan aina ennen kuin Ostaja allekirjoittaa kauppasopimuksen tai hyväksyy tilauksen verkkokaupassa. Toimituskulujen määrä riippuu tilattujen tuotteiden laadusta, määrästä ja painosta. Ostaja voi valita toimitustavaksi joko toimituksen ilmoittamaansa osoitteeseen tai lähimpään postin toimipisteeseen.

Mahdollisesta tuotteiden noudosta Ostajan on aina sovittava erikseen Myyjän kanssa. Mikäli tuotteiden nouto on mahdollinen, Myyjä hyväksyy ja ilmoittaa Ostajalle kirjallisesti noudon ensimmäisen ajankohdan ja noutopaikan osoitteen.

Kun toimitustavaksi on valittu toimitus Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, Ostaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet Myyjän/kuljetusliikkeen ilmoittamana toimitusajankohtana, ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole erikseen muuta sovittu. Ostajan on huolehdittava siitä, että joku on mainittuna ajankohtana tuotteiden saapuessa paikalla vastaanottamassa, tarkastamassa ja kuittaamassa toimituksen. Tuotteet puretaan aina auton välittömään läheisyyteen, joka määräytyy kuorma-autokelpoisen tien mukaan.

Mikäli noudosta on Myyjän ja Ostajan välillä sovittu, tuotteet on noudettava Myyjän ilmoittamasta osoitteesta seitsemän (7) päivän kuluessa noutoilmoituksessa ilmoitetusta päivämäärästä. Mikäli tuotteita ei ole noudettu tämän ajan sisällä, on Myyjällä oikeus veloittaa Ostajalta kohtuullinen varastointikustannus tuotteiden säilyttämisestä. Noudettaessa tuotteet luovutetaan tekstiviesti-ilmoitusta sekä kuvallista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Tuotteiden toimitusaika vaihtelee tuotteesta riippuen. Verkkokaupassa toimitusaika ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa ja verkkokaupan ulkopuolisissa tilauskokonaisuuksissa toimitusaika on ilmoitettu Ostajalle annetussa tarjousasiakirjassa tai muuten kirjallisesti kauppasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Myyjän mitoitusta tai suunnittelua vaativien tuotteiden osalta lopullinen toimitusaika sovitaan erikseen kirjallisesti Ostajan ja Myyjän välillä.

Toimitusajan laskeminen alkaa pääsääntöisesti tilausvahvistuksen tai kauppasopimuksen päivämäärästä. Kun kyseessä on yllä mainittu erikseen sovittava toimitusaika tai toimitusaika on verkkokaupan tilauksen tai kauppasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ilmoitettu sovittavaksi Ostajan tai Myyjän toimesta 2 arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksen tai kauppasopimuksen päivämäärästä, alkaa toimitusajan laskeminen tällaisesta myöhäisemmästä ajankohdasta. Toimitusajankohdan siirto Ostajan toimesta ilmoitettua toimitusaikaa myöhäisempään ajankohtaan on mahdollista kirjallisesti sopimalla Myyjän kanssa.

Myyjä toimittaa tuotteet aina kerralla, mikäli toimituseriin jaettua toimitustapaa ei ole erikseen sovittu. Mikäli tilauksen / toimituserän jokin tuote ei ole heti saatavilla, toimitetaan kaikki tuotteet vasta, kun tilauksen / toimituserän kaikki tuotteet on mahdollista toimittaa samalla kertaa. Tällaisessa tilanteessa Myyjä on yhteydessä Ostajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse uuden toimitusajan sopimiseksi.

Tuotteiden luovutus, tarkistaminen ja virhe sekä vaaranvastuu

Myyjän on luovutettava tuotteet toimitusvahvistuksessa tai kauppasopimuksessa ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Tuotteet on luovutettu, kun Ostaja on saanut ne hallintaansa. Kun tuotteet on luovutettu, on Ostajan tarkistettava ne niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Tuotteen on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsi virheen.

Myyjällä on vaaranvastuu siitä, että tuotteet tuhoutuvat, katoavat, huonontuvat tai vähenevät Ostajasta riippumattomasta syystä ennen niiden luovutusta. Kun tuotteet on luovutettu, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle. Kun vaaranvastuu on Ostajalla ja tuotteet tuhoutuvat, katoavat, huonontuvat tai vähenevät Myyjästä riippumattomasta syystä, on Ostajan tästä huolimatta maksettava kauppahinta. Jos Ostaja ei ajoissa vastaanota tuotteita, joita pidetään hänen saatavillaan, Ostajalla on kuitenkin vaaranvastuu siitä, että tuotteet huonontuvat luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi sen jälkeen, kun Myyjä on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää.

Toimituksen viivästyminen

Mikäli tuotteiden toimitus viivästyy Myyjästä johtuvasta syystä, on Ostajalla oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa kyseisten tuotteiden osalta. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus.

Toimituksen viivästyessä Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä sopimuksen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota Myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen Ostajalle. Ostaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Kauppahinnan maksamisen viivästyminen

Jos Ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, Myyjällä on, milloin kauppaa ei peruuteta tai pureta, oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Mikäli ennakkomaksua tai edellistä toimituserää ei ole maksettu Ostajan toimesta, Myyjällä on oikeus keskeyttää toimitus tai olla tekemättä toimituspyyntöä, kunnes maksu on suoritettu.

Jos Ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, Myyjä saa purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen. Jos Myyjä on asettanut kauppahinnan maksamiselle määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, eikä Ostaja suorita maksua lisäajan kuluessa, Myyjä saa purkaa kaupan. Jos Ostaja on kuitenkin saanut tuotteen hallintaansa, Myyjä saa purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt itselleen oikeuden siihen tai jos Ostaja ei ota tuotetta vastaan.

Mikäli kauppa puretaan Myyjän toimesta Ostajan maksuviivästyksen vuoksi, Myyjällä on oikeus korvaukseen Tilauksen peruuttaminen -kohdassa esitetyn mukaisesti.

Tilauksen peruuttaminen

Jos Ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tilauksen ennen tuotteen luovutusta, Myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan Myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta Myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tuotteen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimienpiteet sekä muut seikat.

2. Asennusta koskevat toimitusehdot

Ostaja voi ostaa Myyjältä kauppasopimuksella sovittujen tai verkkokaupasta tilattujen tuotteiden lisäksi myös asennuspalveluita. Mikäli kauppasopimus sisältää sekä toimitettavat tuotteet että niiden asennuksen, sovelletaan sopimukseen KSL:n 8 luvun tai 9 luvun säännöksiä riippuen toimeksiannon luonteesta ja urakkahinnasta.

Myyjällä on oikeus käyttää Aliurakoitsijaa kauppasopimuksella tilattujen tuotteiden kokoamisen ja asennuksen suorittamisessa. Aliurakoitsija vastaa osuudestaan oman suorituksensa osalta. Mahdolliset erimielisyydet aliurakan toteuttamisessa on pyrittävä sopimaan Ostajan, Myyjän ja Aliurakoitsijan kesken.

Kokoamis- ja/tai asennustyöt laskutetaan ko. töiden valmistuttua.

3. Muut tuotetilauksia ja asennusta koskevat ehdot

Koti- ja etämyynnissä annettavat ennakkotiedot

Myyjä antaa ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä Ostajalle kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot nettisivuillaan tai kauppasopimuksessa ja sen liitteissä.

Peruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä

Ostajalla on oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tuotteen tai viimeisen tuote-erän vastaanottamisesta, taikka jos kyse on tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tuote-erän toimittamisesta. Peruuttamislomake- ja ohje on saatavissa Myyjän nettisivuilta.

Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos Ostaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön kirjallisesti. Ostajalla ei tällöin ole peruuttamisoikeutta.

Verkkokaupasta tilatun tuotteen palauttaminen on mahdollista vain, mikäli tuote on täysin jälleenmyyntikelpoinen ja virheetön, mukaan lukien tuotteen pakkaus. Tuotetta palauttaessa on aina ensin otettava yhteyttä INOREX OY:n asiakaspalveluun tarkempien ohjeiden saamiseksi. Käytetyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Ostajalla ei ole peruutusoikeutta, mikäli sopimus koskee tuotetta, joka valmistetaan tai jota muunnellaan Ostajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita varten. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi Ostajalle mittojen mukaan suunnitellut keittiöt ja portaat sekä määrämittaan katkaistut/metritavarana myytävät tuotteet.

Jos Ostaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, hänen on palautettava vastaanottamansa tuote viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei Myyjä ole sitoutunut noutamaan tuotetta itse. Palauttaminen on asiakkaalle maksutonta, mikäli se voidaan suorittaa tavanomaisella tavalla postitse (max. 2kg). Suurempien tuotemäärien tai raskaampien tuotteiden ollessa kyseessä Ostaja vastaa palautuskustannuksista. Jos tuotteissa on virheitä, vastaa korvaus- ja palautuskustannuksista Myyjä.

Kauppahinta ja kulut palautetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on saanut tuotteet takaisin ja todennut sen palauttamiskelpoiseksi. Peruuttamisoikeus ei koske yritysasiakkaita.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Ostajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Yritysten väliset asiat viedään ratkaistavaksi Tampereen käräjäoikeuteen mikäli keskinäisillä neuvotteluilla ei päästä ratkaisuun.

EasySteps
Asennuspalvelut
Ota yhteyttä palvelevaan henkilökuntaamme, kun haluat ammattitaitoista asennuspalvelua valitsemiisi tuotteisiin.
Palvelut
Kaikki mitä tarvitset yhdestä kanavasta
Aina valmiina asiakkaillemme
Asiakas aina ensin ideologia ohjaa aidosti toimintaamme. Kuuntelemme asiakasta ja toimimme sen mukaisesti.
Edulliset hinnat
Tarjoamme poikkeuksellisen tilaisuuden sekä kuluttajille, että ammattilaisille ostaa laatutuotteet ja -palvelut suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä.
Showroom
Haluamme auttaa sinua päätöksenteossasi, kun kaipaat varmistusta valinnoillesi, tuomalla fyysisesti nähtäväksesi valikoituja paloja laadukkaasta valikoimastamme
3D-visualisointi
3D-visualisointipalvelumme auttaa sinua hahmottamaan hankkeesi lopputuloksen jo suunnitteluvaiheessa sekä helpottaa materiaali- ja ratkaisuvalinnoissa ennen lopullisten päätösten tekoa.
Ammattitaitoinen henkilökunta
Palveleva ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on valmiina palvelemaan sinua numerossa 0400 593 0800 ja osoitteessa myynti@inorex.fi
Kaikki yhdestä paikasta
Sisä-ja ulkotilaratkaisut kaiken tyyppisiin rakennus- ja remontointihankkeisiin vaivattomasti yhdestä kanavasta. Koko kokonaisuus yhdellä sopimuksella tai yksittäinen materiaalitoimitus sinun tarpeidesi mukaan.